Deelnemersregelement

Artikel 1 Definities

1. Organisatie:

De Stichting Wielerfestival Montferland (WFM) organiseert het gelijknamige Evenement in samenwerking met een aantal deelorganisaties:

 • Mountainbike vereniging De Pedaleur; deze vereniging organiseert mede het Evenement “Mountainbike Marathon”,
 • RTC de Pedaleur organiseert mede het Evenement “ToerCyclo”.

2. Evenement:

Het Wielerfestival Montferland kent een aantal deelevenementen_

 • MTB Cross Country
 • MTB Marathon
 • ToerCyclo
 • Kanjers voor Kanjers Kids Clinics

De in dit deelnemersreglement beschreven reglement geldt voor alle deelevenementen. Specifieke wedstrijd- of toerregels worden apart beschreven.

3. Deelnemer:

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

4. Wedstrijd:

In het navolgende zal van gemakshalve van Wedstrijd gesproken worden. De Deelnemer dient hieronder te verstaan: een prestatietocht met elementen van een wedstrijd, omdat het parcours zoveel mogelijk autovrij gemaakt zal worden en er een klassement opgemaakt zal worden. Dit geldt uiteraard niet voor het “Toer”-onderdeel van de ToerCyclo. Deze vindt plaats op de openbare, niet-afgesloten weg. Deelnemers hieraan zullen de normale verkeersregels in acht moeten nemen! Het “Cyclo”-onderdeel valt echter wel onder de wedstrijdbepalingen.

Artikel 2 Algemeen

 

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan het Evenement
 2. Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van dit reglement.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na overleg met en goedkeuring van de Organisatie.

Artikel 3 Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
 2. Deelnemers kunnen zich uitsluitend voorinschrijven via de daartoe ingerichte inschrijfmodule op MyLaps (www.mylaps.nl). De link staat op www.wielerfestivalmontferland.nl. KNWU licentiehouders die zich voor de CrossCountry inschrijven doen dat via de KNWU website.
 3. Zolang de maximum aantallen niet bereikt worden middels voorinschrijving kan men zich op de dag van het evenement nog inschrijven. De voorwaarden staan uitgelegd bij het desbetreffende onderdeel.
 4. De Wedstrijd is open voor zowel KNWU-licentiehouders, KNWU basisleden als niet-licentiehouders.
 5. Minimumleeftijd voor deelname aan de Wedstrijd op de dag van het Evenement is 16 jaar. Voor deelname aan het Toer-onderdeel van de ToerCyclo geldt geen leeftijdsbeperking.
 6. Deelname aan het Evenement is definitief als de inschrijving is gedaan.
 7. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg met en goedkeuring van de organisatie. Indien er startnummers doorverkocht worden dan is het voor risico van de kopende en verkopende partijen om zorg te dragen voor juiste persoonsgegevens. De Organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor juiste registratie van de namen en de transactie tussen beide partijen.
 8. Inschrijven op de dag zelf is alleen mogelijk, indien de maximum inschrijfaantallen niet bereikt zijn.
 9. Het wijzigen van de wedstrijdafstand is alleen mogelijk indien de MyLaps inschrijfmodule daarin voorziet.
 10. Ondanks dat het parcours geheel verkeersvrij is gemaakt doen Deelnemers van het Evenement op vrijwillige basis en op eigen risico mee en zijn zich ervan bewust dat deelname aan een fietsevenement risico’s met zich meebrengt.
 11. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of schade aan eigendom van de Deelnemer tijdens het Evenement.
 12. 1Het is verplicht het WFM stuurbord met uniek nummer en tijdsregistratiechip te monteren voor de Wedstrijd. Het verkleinen van het bord is niet toegestaan.

Artikel 4 Algemene voorwaarden

 

 1. Bij niet deelnemen of annuleren door de Deelnemer zal het betaalde inschrijfbedrag niet worden terugbetaald.
 2. Indien het Evenement om welke reden dan ook wordt afgelast, zal het inschrijfbedrag slechts gedeeltelijk worden terugbetaald. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de gemaakte vaste kosten en zal variëren van 25-50% van het inschrijfbedrag.
 3. Als het Evenement onverhoopt door overmacht (zie punt X) moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor door Deelnemer persoonlijk gemaakte kosten.
 4. Door de deelname aan de Mountainbike Marathon verklaart de Deelnemer zich akkoord dat zijn / haar foto gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden door Stichting WFM, zonder dat de Deelnemer daarvoor een vergoeding kan claimen.

Artikel 5 Medische keuring en gezondheid

 

 1. Voor deelname aan het Evenement is een medische keuring niet verplicht. Wel adviseert de Organisatie voorafgaand aan het Evenement een Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren.
 2. Het dragen van een goed gekeurde valhelm is verplicht.
 3. Bij deelname verklaart de Deelnemer dat hij / zij in goede gezondheid verkeert en fysiek in staat is deel te nemen.

Artikel 6 Verzekering en aansprakelijkheid Organisatie

 1. De Organisatie heeft een evenementenverzekering met ongevallendekking afgesloten voor alle Deelnemers.
 2. De Organisatie is niet aansprakelijk indien de Deelnemer geen adequate verzekering afsluit.
 3. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
 4. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door deOrganisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
 • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
 • Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de Deelnemer.

5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone