Aanvullende regels

Prestatietocht

De Mountainbike Marathon is primair een prestatietocht. Dit houdt in dat iedere deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden. Bij de oversteken van de verharde wegen zullen verkeersregelaars aanwijzingen geven of de weg overgestoken kan worden. Orders van de verkeersregelaars dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

In het bos zullen parcourswachten, te herkennen aan de WFM-hesjes, de routeaanduiding zo goed mogelijk bewaken. In geval van calamiteiten of pech kan de deelnemer zich tot de parcourswacht wenden. Orders van de parcourswacht dient te worden opgevolgd op straffe van diskwalificatie.

Inschrijving

 1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat het deelnemersreglement Wielerfestival Montferland wordt geaccepteerd.
 2. Deelnemers kunnen zich uitsluitend online in voorinschrijven via de daartoe ingerichte inschrijfmodule op Inschrijven.nl. De link staat op www.wielerfestivalmontferland. De inschrijving eindigt op 28 mei.
 3. Inschrijven is in eerste aanleg persoonsgebonden. Indien men echter nummers wenst door te verkopen dan is dat mogelijk. De deelnemer dient dit zelf aan te passen op My Laps. De organisatie ondersteunt hierin niet. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van de afstand: dit kan de deelnemer zelf aanpassen in Inschrijven.nl.
 4. Indien er startnummers doorgegeven worden dan is het voor risico van de kopende en verkopende partijen om zorg te dragen voor juiste persoonsgegevens. De Organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor juiste registratie van de namen en de transactie tussen beide partijen.
 5. Inschrijven op de dag zelf is in principe niet mogelijk. Er kunnen eventueel uitzonderingen gemaakt worden voor startgroepen/afstanden die dan nog niet vol zijn.
 6. Het inschrijfbedrag is €25,- .

Ondersteuning

 1. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij materiaalpech in eerste instantie zelf oplost. In geval de deelnemer niet verder kan zal de organisatie waar mogelijk ondersteuning bieden.
 2. In noodgevallen kan de deelnemer het noodnummer bellen welke op de polsbandjes staat vermeld.
 3. Het is niet toegestaan de deelnemers te volgen met een auto, motor of brommer of welk vervoermiddel dan ook.
 4. Het weggooien van afval is alleen toegestaan op de daarvoor ingericht drop zone, welke duidelijk aangegeven zal zijn. Deze bevinden zich bij of direct achter de verzorgingsplaatsen. Het niet opvolgen van deze instructie zal leiden tot diskwalificatie.
 5. Er zullen verzorgingsplaatsen worden ingericht bij Natuurmonumenten. Ook bij de doorkomst bij start/finish zal er verzorging aanwezig zijn.

Disclaimer

  1. Ondanks dat het parcours geheel verkeersvrij is gemaakt doen deelnemers van het evenement op vrijwillige basis en op eigen risico mee en zijn zich ervan bewust dat deelname aan een fietsevenement risico’s met zich meebrengt.
  2. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of schade aan eigendom van de deelnemer tijdens het Evenement.
 • Bij niet deelnemen of annuleren door de deelnemer zal het betaalde inschrijfbedrag niet worden terugbetaald.
 1. Indien het Evenement om welke reden dan ook wordt afgelast, zal het inschrijfbedrag slechts gedeeltelijk worden terugbetaald. De hoogte van de terugbetaling hangt af van de gemaakte vaste kosten en zal variëren van 25-50% van het inschrijfbedrag.
 2. Als het Evenement onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor door deelnemer persoonlijk gemaakte kosten.
 3. Door de deelname aan de Mountainbike Marathon verklaart de deelnemer zich akkoord dat zijn / haar foto gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden door Stichting WFM, zonder dat de deelnemer daarvoor een vergoeding kan claimen.

Gedragscode

De KNWU, NTFU, Staatbosbeheer en vereniging voor natuurmonumenten hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld. De organisatie vertrouwt erop dat iedere deelnemer de volgende regels respecteert:

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant en dier
 • Waarschuw andere recreanten/ deelnemers tijdig en vriendelijk
 • Benader andere recreanten/ deelnemers en drukke locaties stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter

AGV

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als Wielerfestival Montferland respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers. Naast het organiseren van ons mooi evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met het in orde maken van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Om ook richting die deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacy beleid, hebben wij ervoor gezorgd dat de diverse documenten ter inzage liggen bij de organisatie.

Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om de sport, maar daarbij mogen wij niet weglopen voor de wettelijke verplichting. Heb je geen zin of tijd om alsnog de stukken door te lezen, lees dan in ieder geval het hierna volgende goed door.

Persoonsgegevens zijn niet alleen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geboortedatum.

Maar ook:

 • Foto’s en beeldmateriaal;
 • IP adres;
 • Rugnummer;

Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt onder het bereik van de AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site www.wielerfestivalmontferland.nl.

Ook delen wij gegevens, met de jury, de KNWU en partijen die betrokken zijn bij onze communicatie.

Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk aandenken te maken, laten wij foto’s maken door derden die eveneens terug te vinden zijn op onze site en onze facebook pagina.

Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt met deze verwerkingen. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen) mocht u om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen.