Deelnemersreglement

Artikel 1: Definities

Organisatie

De Montferland Mountainbike Marathon wordt georganiseerd door de Stichting Wielerfestival Montferland (WFM).

Evenement:

Het Wielerfestival Montferland bestaat uit:

  • Montferland Mountainbike Marathon

De in dit deelnemersreglement beschreven reglement geldt voor alle deelevenementen. Specifieke wedstrijd- of toerregels worden beschreven in “deelnemersinformatie <evenement naam>

Deelnemer:

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 2: Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan evenementen van het Wielerfestival Montferland.

Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van dit reglement.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na overleg met en goedkeuring van de Organisatie.

Artikel 3: Medische keuring en gezondheid

Voor deelname aan het Evenement is een medische keuring niet verplicht. Wel adviseert de Organisatie voorafgaand aan het Evenement een Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren

Het dragen van een goedgekeurde valhelm is verplicht.

Bij deelname verklaart de Deelnemer dat hij / zij in goede gezondheid verkeert en fysiek in staat is deel te nemen.

De Deelnemer dient zich ten allen tijden op de hoogte te stellen van de eisen en voorwaarden die aan het materiaal worden gesteld. Zie voor de mountainbike reglementen de site van de KNWU.

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid Organisatie

De Organisatie heeft een evenementenverzekering met ongevallendekking afgesloten voor alle Deelnemers.

De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

  • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de
  • Door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
  • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
  • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
  • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
  • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
  • Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de Deelnemer

De organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.